Ouderschapsplan eindelijk in de wet!

Weblog per 25 november 2008

Van de site van de eerste kamer: 25 november 2008 - De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (30.145) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van GroenLinks, VVD en D66 stemden tegen.

De Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een structurele basis voor succesvolle omgangsondersteunende voorzieningen (EK 30.145, G) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

Hoe nu verder? Het hierna volgende is het gebruikelijke traject. De wet wordt door de Koningin en door de betrokken bewindspersoon (of -personen) ondertekend. Dit laatste is het zogenaamde 'contraseign'. Na de ondertekening wordt de wet geplaatst (afgekondigd) in het Staatsblad. De zorg daarvoor berust bij de minister van Justitie.

De inwerkingtreding kan worden geregeld in de wet zelf, bij Koninklijk besluit of bij een aparte wet inzake de inwerkingtreding.Soms treden onderdelen van een wet op afzonderlijke tijdstippen in werking.Aan een wet kan ook terugwerkende kracht worden gegeven. Bron: www.eerste kamer.nl

 


Weblog per 21 november 2008

Eindelijk!!! Het ouderschapsplan en de motie Strik c.s. worden in stemming gebracht. Ze staan gepland voor maandagavond 24 november 2008. De openbare behandeling begint volgens planning op 19:45 uur.


Weblog per 19 november 2008

Gisteren behandelde de Eerste Kamer het kamerstuk 30.145, de Wet bevordering ouderschap en zorgvuldige scheiding. Een verslag is op dit moment nog niet openbaar. Namens enkele leden van de Eerste Kamer, vertegenwoordigd via het kamerlid Strik c.s., is de volgende motie ingediend. Men verzoekt de regering na te gaan hoe succesvolle omgangsondersteunende voorzieningen van een meer structurele basis kunnen worden voorzien. De overwegingen hierbij waren, dat:

  • dat het voorstel van de wet tot bevordering ouderschap na scheiding tot doel heeft dat ouders na een echtscheiding hun gezamenlijke gezag of hun afspraken omtrent omgang met het kind op een optimale wijze vormgeven
  • dat dit wetsvoorstel weinig waarborgen biedt voor de nakoming van de afspraken die ouders bij de echtscheiding daarover maken, overwegende,
  • dat juist de groep ouders bij wie problemen ontstaan bij de afspraken over gezag en omgang en de nakoming daarvan, baat hebben bij ondersteuning en bemiddeling,
  • dat de voorzieningen van overheidswege om ouders te ondersteunen bij de nakoming van omgangsafspraken of de invulling van hun gezamenlijk gezag momenteel beperkt zijn.

In bemiddeling is het gebruikelijk om de ouders afspraken te laten maken over de evaluatie van hun afspraken, echter normering hierin ontbreekt. Vanuit pedagogisch oogmerk is dit een gemis en is de motie derhalve ingegeven door een hiaat dat zich in de praktijk voordoet. Voor scheidende ouders is de scheiding sowieso al een hectische periode, waardoor de neiging aanwezig is om met enige luchtigheid naar het ouderschap en de belangen van de kinderen te kijken. Een scheidingsbemiddelaar met hart voor de belangen van het kind weet de ouders in gesprek te brengen en te houden over hun rol en de effecten van de scheiding op de kinderen. Vandaar dat wij pleiten voor begeleidingstrajecten voor zowel ouders als kinderen. Alleen door gedurende een aantal jaren ouders en kinderen periodiek te spreken houd je ouders bij de les. Ook ouders moeten leren hoe ze na hun scheiding tijd voor elkaar kunnen maken in het belang van hun kinderen.

 


Weblog per 3 november 2008

De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (kamerstuk 30.145) wordt op dinsdag 18 november 2008 plenair behandeld in de eerste kamer.

Wat dit betekent voor ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is al redelijk bekend. Lees onze suggesties voor een goede aanpak voor het opstellen van een ouderschapsplan bij scheiding

Op deze plaats besteden wij aandacht aan een nog onderbelicht aspect namelijk aan de gevolgen van dit wetsvoorstel voor ouders die samenwonen en die hun samenleving verbreken en waar kinderen tot het gezin behoren?
Daarover zegt het huidige wetsvoorstel dat in de gevallen dat er sprake is van een aantekening van gezamenlijk gezag als bedoeld in 1:252 BW (artikel 252 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek), dat deze "ouders" ook te maken krijgen met het verplicht opstellen van een ouderschapsplan wanneer zij hun samenleving beëindigen (1:247a BW).

Dit heeft niet alleen voor deze ouders gevolgen. Ook voor notarissen betekent dit een aanpassing in hun werkwijze wanneer zij gevraagd worden een akte van verdeling op te stellen wanneer de ene samenwoner zijn of haar aandeel in de woning verkoopt aan de ander. Waarschijnlijk gaat dit betekenen dat de notaris eerst het gezagsregister dient te raadplegen alvorens er een transportakte kan passeren. Is er gezamenlijk gezag dan is er de verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan.

Elke rechtbank in Nederland heeft een gezagsregister. Dit register is openbaar. U hebt het recht dit register op aanvraag in te zien. Dit is gratis. De griffier van de rechtbank is verplicht u op aanvraag een uittreksel uit dit register te verstrekken. Voor dit uittreksel worden kosten in rekening gebracht.

Hoe het ook zal uitpakken, het is een goede zaak wanneer deze wet nu eindelijk van kracht wordt. Kinderen krijgen nu een serieuze plek binnen het echtscheidingsproces, ten minste als de ouders bereid zijn niet alleen tijdens hun echtscheiding maar ook daarna van hun ouderschap echt werk te maken.

Klik hier om de volledige wettekst te downloaden >>>

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter