Statement of Practise

In deze verklaring kunt u lezen wat wij verstaan onder een professionele en duurzame beroepsbeoefening.
Smit Vernooij c.s. is een praktijk voor financiële planning en mediation. Dat betekent dat er in beginsel onderscheid geldt tussen opdrachten die tot doel hebben advies uit te brengen en opdrachten die tot doel hebben te bemiddelen in een geschil.

Mediation

De kwaliteit van een goede mediator bestaat uit de vaardigheid een gesprek tussen twee of meerdere personen te faciliteren. Wij hebben de overtuiging dat wij als scheidingsmediator informatie dienen toe te voegen zodat de gesprekken en de onderhandelingen effectiever kunnen plaatsvinden. Wij begeleiden onze cliënten vanaf aanvang van de mediation totdat er sprake is van inschrijving van de echtscheiding in het register van de Burgerlijke Stand.

Afhankelijk van de casus maken wij hierbij gebruik van diensten van derden zoals een advocaat, een notaris, een accountant of een assurantietussenpersoon. Persoonlijke advisering binnen een mediation wordt altijd uitbesteed aan een derde. Als mediator informeren wij uitsluitend en bij voorkeur tegelijkertijd beide partijen.

Advies

De cliënt voor een adviesvraagstuk kan één persoon zijn, het kunnen meerdere personen zijn of het betreft een organisatie, veelal in de vorm van een rechtspersoon. Een adviestraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Vaststelling van de vragen, wensen of het probleem
  2. Beoordeling van de bestaande financiële situatie of het probleem
  3. Het samenstellen van een financieel plan of financiële oplossing om te voldoen aan de wensen, de vraag of aan de oplossing van het probleem op basis van wetgeving en / of financiële kenmerken die behoren bij het adviesvraagstuk
  4. Het vinden van het juiste product dat past binnen het financieel plan of waardoor het probleem is of wordt oplost. Hierbij kan een product zowel een juridische akte, een fiscaal document als een verzekerings-, beleggings-, financierings-, of spaarproduct zijn
  5. Het controleren of het product op de juiste wijze en tegen de afgesproken condities tot stand is gekomen
  6. Het (her)beoordelen van de prestaties van het product in relatie tot de actuele financiële omstandigheden van de cliënt.

 

In het geval er bij stap 4 sprake is van een concreet financieel product wordt de advisering hieromtrent door ons uitbesteed aan tussenpersonen of specifieke financiële adviseurs. Zij volgen de productontwikkelingen en zijn daardoor voor u en ons de ideale partners om invulling te geven aan dit onderdeel van een totaaladvies.
De beoordeling van hun functioneren en de financiële condities die zij hiervoor in rekening brengen, hetzij via commissie, hetzij via een vaste prijs of urendeclaratie geschiedt door Smit Vernooij c.s. Op deze wijze geven wij gestalte aan onze strikt onafhankelijke positie als adviseur en opereren wij altijd aan uw zijde. Voor specifieke juridische en / of fiscale adviezen worden gekwalificeerde adviseurs ingeschakeld. Smit Vernooij c.s. beschikt over een kwalitatief hoogstaand netwerk van zakenpartners.

Toezicht gedragscode en deskundigheid

Onze registratie als Federatie Financieel Planner (FFP) en MfN registermediator en ons lidmaatschap van de Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners (VOFP) betekenen dat wij ons conformeren aan strikte gedragsregels. Tevens is het verplicht jaarlijks de permanente educatie te volgen. Dit zijn uw waarborgen voor onafhankelijke dienstverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.

Ook de overheid acht het van belang toezicht te houden op adviseurs. Hiertoe geldt per 28 september 2006 de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wet strekt zich uit over het gehele gebied van aanbieders van en bemiddelaars en adviseurs in specifieke financiële producten. De diensten van Smit Vernooij c.s. vallen in het geheel niet, noch ten dele onder de werking van de Wft. In het hiervoor genoemde adviestraject wordt immers de advisering van en de bemiddeling in specifieke financiële producten gedelegeerd naar gespecialiseerde partijen. Deze dienen te beschikken over de vereiste vergunningen uit hoofde van de Wft.

Duurzaamheid

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame relatie met onze omgeving in de breedste zin van het woord. In persoon met onze fysieke en sociale omgeving en als organisatie op bedrijfsmatig niveau. Wij menen dat wij onze beroepsbeoefening uitvoeren zoals wij zijn; dienstbaar aan een groter geheel door er evenwichtig aan bij te dragen.

 

Tot slot van deze verklaring vatten wij de hoofdpunten kernachtig voor u samen.

  • Onze werkwijze als mediator biedt u een garantie op effectieve onderhandelingen
  • Onze wijze van beroepsbeoefening biedt u een adviseur die gedurende het gehele adviestraject aan uw zijde opereert
  • De door ons onderschreven gedragscodes bieden u een gesprekspartner waarbij integriteit, vertrouwen, geheimhouding en deskundigheid hoog in het vaandel staan.

Laatste update: November 2020, Rik Smit en Greet Vernooij

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter