Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8538.jpg

Geheimhouding mediation versus rechtszaak

Een van de pijlers van mediation is de vertrouwelijkheid. Dat wil zeggen dat alle informatie die tijdens een mediation mondeling en schriftelijk wordt uitgewisseld niet buiten de mediation mag worden gebruikt. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor alle betrokkenen bij het mediationproces. Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat wat tijdens een mediation wordt verklaard, op geen enkele wijze.......

Lees: Geheimhouding mediation versus rechtszaak

projectfoto8537.jpg

Dag van de scheiding

Deel je 70.000 scheidingen per jaar door 365 dagen, dan zijn er 382 personen waarvoor die ene specifieke dag in dat jaar de dag van hun scheiding betekent. Die 70.0000 is gebaseerd op evenveel niet geregistreerde scheidingen (samenwoners) als wel geregistreerde scheidingen (huwelijk en geregistreerd partnerschap). En omdat het een scheiding van twee personen betreft, kom je gemiddeld uit op die......

Lees: Dag van de scheiding

projectfoto8536.jpg

Scheiden vraagt maatwerk

Hij kreeg een telefoontje. Van een zakenrelatie. Beleefdheidshalve liep hij even naar de tuin. Ook de buren waren vergenoeg verwijderd om zijn gesprek te kunnen horen. Zij spoedde zich naar boven. Vanuit de slaapkamer hoopte ze het gesprek op te kunnen vangen. Sinds een jaar was ze achterdochtig geworden. Ze vermoedde een relatie met een andere vrouw ook al ontkende hij in alle toonaarden. Het......

Lees: Scheiden vraagt maatwerk