Echtscheiding

For English choose Divorce Mediation

Wanneer u overweegt uit elkaar te gaan, moet er veel geregeld worden. Zowel financieel als praktisch. De ervaring leert dat een procedure met twee advocaten contraproductief, duur en tijdrovend is. U kunt ook kiezen voor een gezamenlijke aanpak in plaats van een gevecht te maken van uw echtscheiding.  Samen scheiden onder leiding van een deskundige mediator is veiliger, vlugger en voordeliger dan een procedure met twee advocaten.

 

Binnen onze praktijk vindt u adviseurs die zich gespecialiseerd hebben in familiemediation in het algemeen en echtscheidingsmediation in het bijzonder. Zowel Greet Vernooij als Rik Smit zijn beiden gekwalificeerd MfN-registermediator. Dagelijks bespreken zij met hun cliënten de specifieke vragen die aan de orde zijn bij een scheiding. Hoe moet het met het huis, de pensioenen, het inkomen en het spaargeld? En als er kinderen zijn, dan zijn de belangrijkste vragen vaak:

  • hoe vertellen we het aan de kinderen, 
  • hoe kunnen we onze kinderen zo goed mogelijk opvangen en 
  • hoe kunnen we zo goed mogelijk voor ze blijven zorgen?

Een echtscheiding is primair ook een psychisch proces. Daarvoor is de betrokkenheid van minderjarige kinderen geen voorwaarde.

 

Echtscheidingsmediation

Voor ons is het een uitgemaakte zaak dat de verantwoordelijkheid voor een goede scheiding een kwestie is van beide personen. U hebt ooit de verantwoordelijkheid op u genomen om te gaan samenleven. Dan spreekt het als vanzelf dat u ook de verantwoordelijkheid neemt om samen te scheiden. Bij die gezamelijke verantwoordelijkheid past het om de scheiding via echtscheidingsmediation vorm te geven.

 

Een scheiding gaat gepaard met emoties. Veelal spelen de emoties zelfs een grote rol. In onze echtscheidingsmediation komen de emoties dan ook als eerste aan de orde. Pas als de emoties min of meer onder controle zijn, kunnen er redelijke afspraken worden gemaakt. Dat betekent overigens niet dat urgente zaken niet al aan de orde komen. Deze worden vastgelegd in de vorm van voorlopige afpraken.

 

Echtscheidingsmediation vindt plaats binnen de schaduw van het recht. U bepaalt samen wat de beste afspraken zijn binnen de wettelijke mogelijkheden. Dit zijn afspraken waar u beiden zowel emotioneel als zakelijk mee kunt leven. Want daar gaat het uiteindelijk om: dat u beiden verder kunt met uw leven ná de scheiding. Wij helpen u goede afspraken te maken en zorgen ervoor dat deze worden vastgelegd in een scheidingsconvenant (een rechtsgeldige overeenkomst).

 

Om u een idee te geven van de inhoud en de voordelen van echtscheidingsmediation volgt hierna een overzicht van de diverse onderdelen.

 

Verrekenen of verdelen

De beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt bepaald door de wijze waarop u juridisch aan elkaar bent verbonden. Heeft u huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden gemaakt, dan bepalen deze in veel gevallen ook de "spelregels" die gelden voor het beëindigen van de relatie. Daarom is het belangrijk dat wij als uw echtscheidingsmediator goed op de hoogte zijn van zogenaamde bedingen die gemaakt zijn in de huwelijksvoorwaarden. Dit kunnen periodieke verrekenbedingen zijn, maar ook finale verrekenbedingen. Ook kunnen er andersoortige bedingen zijn opgenomen. Daarnaast kan er sprake zijn van gemeenschappelijk bezit, waardoor er naast het verrekenen van vermogen ook sprake is van verdelen van vermogen.

Verdelen van vermogen

Gemeenschappelijk vermogen zal moeten worden verdeeld. In het geval van (on)roerende zaken zult u het eens moeten worden over de waardering van de goederen. Een afspraak over de wijze waarop de waardering plaatsvindt is in dit geval van belang. Zaken van emotionele waarde kunnen bij de verdeling van het vermogen problemen geven. Niet voor niets wijzen wij op het belang van een staat van inbreng op het moment van samenwonen. Ontbreekt deze dan kan alleen een goed gesprek met wederzijds begrip een oplossing bieden. Daarbij treden wij graag op als mediator.

Een verdeling van lasten die redelijk en billijk is

Alimentatie en afspraken daarover mogen, ook in het geval van kinderalimentatie, onderling worden bepaald. Uiteindelijk zal de rechter bij vonnis bepalen of de hoogte naar zijn oordeel past. De berekening van alimentatie volgens de rechterlijke norm, de zogenaamde Tremanorm, vereist een goed inzicht in de inkomsten, de uitgaven en de fiscale bepalingen hieromtrent. Ook het vraagstuk van de toekomstige woning van één van beide partners speelt hierbij een rol. Als financieel planner ondersteunen wij u graag met informatie om een goede inschatting te maken van deze kosten. Afzonderlijke budgetberekeningen helpen ter onderbouwing van de Tremaberekeningen om goede alimentatieafspraken te kunnen maken.

Rekening houden met bestaande afspraken

In het samenlevingscontract, de huwelijksvoorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden zijn afspraken gemaakt over de mate waarin u bijdroeg in de gemeenschappelijke huishouding, kunnen de eerder genoemde verrekenbedingen zijn opgenomen, kunnen afspraken over de verdeling van vermogen waaronder pensioenaanspraken zijn vastgelegd en kan zijn vastgelegd welke zaken zijn ingebracht op het moment van samenleven. Bij echtscheiding kunt u in redelijkheid bepalen of u deze gemaakte afspraken hanteert of dat u in afwijking hiervan, mits wettelijk toegestaan, wenst te verdelen. Overleg is daarbij van doorslaggevende betekenis. Als ervaren echtscheidingsmediators ondersteunen wij u hierbij graag.

De fiscale consequenties overzien

Verdeling van onroerend goed kan leiden tot overdrachtsbelasting. Verdeling van polissen van levensverzekering of afkoop hiervan leidt veelal tot extra heffingen van in ieder geval de inkomstenbelasting. Ook het waarderingsvraagstuk van delen van het vermogen, een onderneming bijvoorbeeld, speelt hierbij een rol. Uitrekenen hoeveel de onderneming waard is op basis van een factor maal de overwinst is onvoldoende. Ook met de fiscale claim zal rekening moeten worden gehouden.

Aspecten van sociale zekerheid

Het recht op kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en de bijstand. Stuk voor stuk wetgeving die een wezenlijk onderdeel uitmaken van de nieuwe situatie. In de informatie mogen deze zaken niet ontbreken.

Verevening van pensioenrechten

Deze wet laat het initiatief bij de beide partners. Dit geeft ruimte voor maatwerk. De minst verdienende partner kan op deze wijze redelijkerwijs het oudedagsinkomen zeker stellen.
Als pensioendeskundigen kunnen wij ook de actuariële berekeningen maken om de waarde van de pensioenen uit te rekenen. Dat maakt het bij de verdeling van vermogen, pensioenaanspraken zijn ook vermogen, mogelijk dat pensioen in een breder perspectief geplaatst kan worden. Er valt immers meer te verdelen dan alleen het pensioen.
Belangrijk is bovendien om niet te vergeten om na het vonnis de verevende rechten door te geven aan de pensioenuitvoerder. Hiervoor heeft u twee jaar de tijd. Wie dit niet goed regelt, heeft bij pensionering nog maandelijks te maken met de ex-partner.

Ouderschapsplan

Van scheidende ouders wordt verwacht dat zij een duidelijk plan opstellen over de verdeling van de zorg en de opvoeding van hun minderjarige kinderen. De reden van dit wettelijk verplichte ouderschapsplan houdt verband met de rechten van het kind op contacten met beide ouders. Bij ruimere omgangsregelingen of bij co-ouderschap kan het redelijk zijn om budgettair hiermee rekening te houden. 

Naar de rechter

Als alle afspraken zijn vastgelegd, is het aan een advocaat om de zaak voor te leggen aan de rechter. Het juridisch oog van de advocaat is van belang. Al was het alleen maar om vast te stellen dat de afspraken in het convenant ondubbelzinnig duidelijk zijn en slechts voor één uitleg vatbaar zijn. Na de beschikking (heette vroeger het vonnis) en de inschrijving in de registers van de gemeentelijke basisadministratie is de echtscheiding formeel een feit.

Nieuwe afspraken

Als omstandigheden wijzigen, hetzij bij de alimentatiebetaler hetzij bij de alimentatieontvanger, dan kunnen partijen opnieuw de afspraken met elkaar ter discussie stellen en overeenkomst bereiken. Ook in die fase is een onafhankelijke derde van belang. De nieuwe afspraken, het betreft dan veelal de alimentatie of onderdelen van het ouderschapsplan, kunnen onderling schriftelijk worden vastgelegd. De rechter komt pas in beeld als u het in deze fase niet eens kan worden.

 

Voor een afspraak over echtscheidingsmediation in de regio

  • Amsterdam en Zaanstreek - Waterland kunt u bellen met 020-482.58.42.
  • Het Gooi, Almere en Utrecht kunt u bellen met 0294-25.34.44

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter