Ouderschapsplan werkt bij echtscheidingen

Er is een wetsvoorstel gepresenteerd ter bevordering van het voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Deze wet BVOZS biedt als procedure een handvat aan scheidende ouders waar in de praktijk ervaring mee is opgedaan. Ook in onze scheidingsbemiddelingspraktijk heeft dit ouderschapsplan bewezen goed te werken. Wat deze wet beoogt te regelen en waarom leest u in dit artikel.

 

Scheiden via internet

Sinds 1 januari 1998 bestaat de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Bij de behandeling van het wetsvoorstel destijds in de Eerste Kamer is een toezegging ontstaan dat iedereen in de gelegenheid moest worden gesteld alsnog een keuze te maken voor een geregistreerd partnerschap of een huwelijk. Aldus kwam er een wet die het mogelijk maakte om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. De ontbinding van een geregistreerd partnerschap, de scheiding, loopt via de ambtenaar van de burgerlijke stand en niet via de rechter. 'Slimmeriken' bedachten aldus een snelle route om te scheiden. De term flitsscheiding was geboren.

Hoe snel een scheiding verloopt via dit traject, hoe goedkoop het wel niet kan en hoe de procedure verloopt, zal ik u hier niet beschrijven. U hoeft slechts de term flitsscheiding in te vullen in een zoekmachine en u wordt geïnformeerd. Dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid in financiële zin kan ik nog billijken. Financiële pijn, hoe groot ook, slijt. Emotionele pijn echter is van een compleet andere orde. Het past niet bij de ethiek van welk beroep dan ook hier de ogen voor te sluiten.

In het wetsvoorstel BVOZS is de afschaffing van de omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap een onderdeel. De omgekeerde route blijft wel mogelijk. Het geregistreerd partnerschap blijkt in de praktijk gehanteerd te worden als proefperiode voorafgaand aan het huwelijk.

 

Ouderschapsplan

Het wetsvoorstel beschrijft tevens dat het regels wenst ter bevordering van het gezamenlijk ouderschap na (echt)scheiding. Hiertoe dienen de ouders een ouderschapsplan op te stellen waarin ten minste afspraken worden opgenomen over de wijze waarop de ouders de wettelijke zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang tussen ouder en kind vormgeven. Ook dient dit plan de wijze te bevatten waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van hun minderjarige kinderen en dienen er afspraken te zijn gemaakt omtrent de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.

 

Zorgvuldiger scheiden

Het opstellen van een ouderschapsplan heeft geen vrijblijvend karakter en de ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid dit plan op te stellen. Deze bepaling geeft de rechter de bevoegdheid om de echtgenoten te verwijzen naar een scheidingsbemiddelaar. Ouders mogen dit weigeren. De weigering om aan mediation deel te nemen zal meewegen in het oordeel van de rechter of het verzoekschrift tot echtscheiding niet ontvankelijk moet worden verklaard. Mediation is een methode waarbij het uitgangspunt om een geschil op te lossen in beginsel niet het recht is, maar hetgeen de ouders kunnen en willen afspreken rekening houdend met persoonlijke belangen, gemeenschappelijke belangen en de belangen van het kind. Ter stimulering ziet de wetgever een taak voor zich weggelegd om deze zorgvuldiger manier van scheiden te stimuleren. Voor de minder draagkrachtigen wenst men een regeling te maken zodat zij een eigen bijdrage moeten betalen die wordt vastgesteld volgens de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) en waarbij de hoogte van de eigen bijdrage zal worden vastgesteld op de helft van de hoogte van de eigen bijdrage voor een gerechtelijke procedure. Daarnaast kunnen echtgenoten ongeacht hun inkomen, aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van dit bedrag is forfaitair vastgesteld op € 200,-. Deze regeling geldt voor een periode van maximaal vijf jaar.

 

Zowel Greet Vernooij als Rik Smit zijn professioneel mediator. Beiden zijn gespecialiseerd in scheidingsbemiddeling. Scheidingsbemiddeling is toepasbaar bij nieuwe gevallen, maar ook bij bestaande scheidingen wanneer afspraken als gevolg van wijzingen dienen te worden bijgesteld.

 

Datum: Februari 2005

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter