Geheimhouding scheidingsmediation is verstrekkend

Iedere goede MfN-mediator wijst de deelnemers voorafgaand aan het sluiten van de MfN-mediationovereenkomst op de regels die gelden, waaronder de geheimhoudingsverklaring. De werking van deze geheimhouding is verstrekkend. Ook nadat de mediation is beëindigd en ongeacht het resultaat ervan. Schending van de geheimhouding kwalificeert onder omstandigheden als onrechtmatig handelen en kan leiden tot schadevergoeding.

 

Scheidingsmediation en geheimhoudingsplicht

Als u ervoor kiest uw scheiding te regelen door middel van mediation, gelden er voor deze mediation regels, zoals de regel dat de deelnemers overeenkomen dat zij geheimhouding afspreken ten aanzien van de inhoud van alles wat in die mediation wordt besproken. Het staat de deelnemers niet vrij om gedurende de mediation met derden te praten over de inhoud van die mediation. De deelnemers zijn in dit geval de mensen die van elkaar willen scheiden en de mediator. De mediationovereenkomst is een zogenaamde driepartijen overeenkomst.

Wat u zich dient te realiseren, is dat de overeengekomen geheimhouding ook geldt na de mediation. Ook als de mensen die het betreft er in de mediation niet met elkaar uitkomen. Als zij besluiten hun zaak bij een rechter voor te leggen, zijn ze nog steeds gehouden aan de overeengekomen geheimhouding over en weer.

 

Gerechtelijke procedure en schenden geheimhoudingsplicht mediation

Voor een gerechtelijke procedure geldt onder meer dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht (Artikel 21 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering).

Hoe verhoudt zich de geheimhouding in het kader van de mediation nu tot art. 21 Rv waarin staat dat iedere procespartij verplicht is de rechter volledig en naar waarheid te informeren?

 

Als de mediation is beëindigd omdat de deelnemers er niet uit zijn gekomen en een deelnemer daarna in de hoedanigheid van procespartij er toch voor kiest om informatie met derden te delen, handelt die partij in feite schadeplichtig ten opzichte van de andere partij. Voor zover de andere partij daardoor schade leidt, kan degene die de geheimhouding heeft geschonden aangesproken worden op haar onrechtmatige handelen ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.

 

De Rechtbank gaat er in situaties dat partijen eerst voor mediation hebben gekozen en vervolgens bij de Rechtbank uitkomen steeds vaker vanuit dat de keuze voor mediation als gevolg heeft dat ze nu niet langer vrij zijn om alles aan de Rechtbank voor te kunnen leggen. Daarbij wijst de rechter op het feit dat het een bewuste keuze was om voor mediation te kiezen. De rechter mag hier op zijn minst van uitgaan.

 

Intakegesprek scheidingsmediation

U dient zich bewust te zijn van de regels die u overeenkomt wanneer u ervoor kiest uw scheiding door middel van mediation te regelen. Daarom leggen wij u de werking van mediation uit tijdens een intakegesprek. Bij voorkeur tegelijkertijd aan u en uw aanstaande ex-partner. Ook dat behoort tot de taak en goede kwaliteit van de MfN-mediator.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter