Wanneer stopt partneralimentatie?

Een kenmerk van rechtspraak waarin sprake is van afwegingen op grond van redelijkheid en billijkheid is dat deze de maatschappelijke normen weerspiegeld. Veranderingen in die normen zouden moeten leiden tot andere uitspraken onder gelijke feiten. In juni 2016 verschenen een tweetal uitspraken van gerechtshoven waaruit de verschuiving van maatschappelijke normen valt af te leiden.

 

Samenwonen in de zin van art. 1:160 BW

In het Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is in artikel 160 (art. 1:160BW) bepaald, dat de partneralimentatie eindigt als de alimentatiegerechtigde gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd. Over wanneer er sprake is van het criterium ‘als waren zij gehuwd’ is al veel geprocedeerd. Menig detectivebureau biedt zijn diensten aan voor het verzamelen van hard bewijs. Vul de zoekwoorden partneralimentatie + detective + inschakelen maar eens in een willekeurige zoekmachine in.

In juni 2016 boog het Hof Arnhem Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:4501) zich over de volgende situatie: "Vast staat dat de vrouw de afgelopen jaren en ook thans vrijwel ieder weekend bij [A] verblijft. Dit verblijf duurt dan in ieder geval van vrijdag tot maandag, maar regelmatig gaat zij al op donderdagavond naar [A] of blijft zij tot dinsdagmorgen bij hem."

Het Hof oordeelde "dat het in het huidige tijdsgewricht, waarin echtelieden ook niet meer jegens elkaar verplicht zijn tot samenwoning, zeer wel mogelijk is dat personen die een duurzame affectieve relatie met elkaar onderhouden en die samenleven als waren zij gehuwd in de zin van art. 1:160 BW, kiezen voor een invulling van hun dagelijkse leven waarbij zij niet iedere dag en nacht met elkaar doorbrengen en waarbij zij niet alle financiële middelen met elkaar delen." Met als gevolg dat de partneralimentatie werd gestopt op grond van art. 1:160BW met terugwerkende kracht naar 1 april 2013. De verwijzing naar het vereiste dat echtelieden niet meer verplicht zijn met elkaar samen te wonen, is sinds 2001 wet. Het betreffende art.1:83BW is destijds gewijzigd.

 

Inspannen om in eigen levensonderhoud te voorzien

In art. 1:157BW is bepaald dat partneralimentatie van rechtswege stopt als deze verplichting 12 jaar heeft bestaan. De trend die waarneembaar is, is dat naar maatschappelijke normen van de alimentatiegerechtigde verwacht mag worden dat deze zich inspant om zeker naarmate de jaren na de echtscheiding verstrijken in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het Hof Den Haag bepaalde in juni 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2308) dat in samenhang met deze verantwoordelijkheid de alimentatieplichtige het recht heeft om periodiek te (laten) toetsen of de alimentatiegerechtigde aan zijn/haar inspanningsverplichting voldoet.

In deze zaak kon de vrouw (alimentatiegerechtigde) niet aantonen dat zij inspanningen had geleverd om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Zij vond het bovendien niet op haar weg liggen om eventuele inspanningen aan te tonen. Het Hof vond dat niet passend bij de eigen verantwoordelijkheid die de vrouw heeft om in haar eigen behoefte te voorzien. Het Hof gaf de vrouw nog drie maanden om een dienstbetrekking te vinden en beëindigt daarna de alimentatie.

 

Hoe stopt partneralimentatie?

Partneralimentatie stopt van rechtswege, stopt wanneer er sprake is een beëindiging op grond van een overeenkomst of omdat ten minste een van de partijen meent dat de omstandigheden zo anders zijn dan ten tijde van het ontstaan van deze verplichting dat het niet langer redelijk is de verplichting in deze vorm voort te zetten. In dat laatste geval is procederen een manier om wijziging te vragen. Het alternatief voor een rechtsgang is mediation.

 

Overweegt u mediation, dan bent u van harte uitgenodigd ons daarbij aan te stellen als uw mediator.

Overweegt u een procedure en vraagt u zich af wat er in de hoogte van het bedrag aan partneralimentatie kan wijzigen, dan treden wij graag op als de alimentatiedeskundige om voor u deze berekeningen te maken.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter