Trematiek 03, serie over alimentatie

In dit derde artikel over alimentatie gaan we nogmaals in op het begrip behoefte. Dit keer helpen wij u op weg om van een bruto inkomen te komen tot een netto inkomen. Want ons behoefteniveau bestaat nu eenmaal uit onze netto bestedingen. Ook behoren vermogensvorming of uitgaven gefinancierd met een rekeningcourantschuld bij een eigen BV tot de bepaling van de hoogte van de behoefte. Op die laatste twee gaan we hier niet nader in.

 

In 2003 bepaalde de Hoge Raad in haar uitspraak van 19 december 2003 dat “de aard en omvang van de bestedingen mede een indicatie geven van het welstandsniveau van partijen tijdens hun huwelijk en dat zij moeten worden betrokken bij de vraag naar de hoogte van de behoefte van de alimentatiegerechtigde.” Oftewel de welstand tijdens de relatie is de spiegel voor de financiële behoefte na de echtscheiding; zowel van de alimentatiegerechtigden (ex-partner en kinderen) als van de alimentatieplichtigen (ex-partner en ouders).

 

Het netto inkomen als maatstaf voor de behoefte

In ons eerste artikel lieten wij u inzien dat het niveau van welstand tijdens uw relatie het financiële plafond vormt voor de partneralimentatie. We zullen het bepalen van dat plafond via het begrip behoefte nu nog wat verder uitdiepen. Met name omdat het belangrijk is om op een eenduidige manier het netto inkomen te bepalen als bron voor onze uitgaven. Het netto inkomen is niet het netto inkomen dat u maandelijks op uw salarisstrook ziet en het is ook niet zomaar af te leiden van uw jaaropgave. Maar hoe bereken je dan wel op een correcte manier het netto inkomen?

 

Het netto inkomen is het totale bruto inkomen in een jaar verminderd met de verschuldigde belasting. Daarbij wordt wel rekeningen gehouden met belastingkortingen zowel voor als na het verbreken van de relatie en met het kindgebondenbudget. Belastingvoordelen, zoals de aftrek van hypotheekrente, of fiscale bijtellingen zoals het eigenwoningforfait of de bijtelling voor de auto van de zaak worden buiten beschouwing gelaten. Ook blijven de vergoeding en de afdracht premie ZVW (zorgverzekeringswet) buiten beschouwing.

 

Nieuwe regels partneralimentatie redelijk?

Naar de huidige normen van de rechtbank is het welstandsniveau tijdens het huwelijk de maatstaf om de persoonlijke financiële behoefte na het huwelijk te bepalen. Momenteel gaan er stemmen op om aansluiting te vinden bij de werkelijk voor het huwelijk bestaande inkomensverschillen. Volgens deze zienswijze rechtvaardigt een huwelijk als zodanig niet een overdracht van inkomen na het huwelijk. Partneralimentatie in dat verband vindt haar rechtsgrond in een compensatie voor de tijd dat één van de partners niet of minder aan de carrière heeft besteed.

 

Waar deze maatschappelijke discussie uiteindelijk toe zal leiden, moet blijken. Uiteindelijk verandert het uitgangspunt niets aan waar het bij alimentatie werkelijk om draait: “Hoe kunnen WIJ nu we gaan scheiden zo onze inkomsten verdelen, dat we ieder een acceptabel bestaan hebben en zorgen we ervoor dat een IEDER van ons zo snel mogelijk in eigen levensonderhoud kan voorzien?”

 

Dit is het derde artikel uit de serie Trematiek; een serie artikelen over alles wat u moet weten over alimentatie. Heeft u te maken met alimentatie en lukt het niet om samen tot goede afspraken te komen, dan kunt u bij ons terecht voor ondersteunende berekeningen en voor de begeleiding van de gesprekken. Bel daarvoor tijdens kantooruren met…

 

regio Amsterdam - Zaanstreek - Waterland     020 - 482.58.42
regio Het Gooi - De Ronde Venen - Hilversum  0294 - 25.34.44 

 

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter