Over verrekenbedingen

De uitdrukking "Hij heeft zich verrekend" wordt in het dagelijks taalgebruik toegepast voor situaties waarin iemand zich rijker rekent dan hij werkelijk is. Wanneer echtelieden door het maken van huwelijkse voorwaarden afspreken dat zij jaarlijks hun 'overgespaarde inkomsten bij helfte zullen delen' en zij dit in de praktijk niet uitvoeren, dan blijkt vaak bij echtscheiding dat iemand zich letterlijk heeft verrekend. Een praktijkvoorbeeld vindt u in ons artikel 'Over boterbriefjes en kleine lettertjes'. In dit artikel komen twee vragen aan bod:

  1. Hoe kunt u in de praktijk nu verstandig omgaan met dergelijke verrekenbedingen?
  2. Verandert de nieuwe wettelijke regeling de praktijk van alledag?

 

Alvorens nader in te gaan op de praktijk past het om kort iets te zeggen over het onderscheid tussen de verschillende soorten verrekenbedingen. We onderscheiden finale verrekenbedingen en periodieke verrekenbedingen. Finale verrekenbedingen zien toe op een afrekening wanneer het huwelijk eindigt door echtscheiding of overlijden. Een periodiek verrekenbeding ziet toe op een financiële afrekening tijdens het huwelijk, veelal per kalenderjaar. 

Periodiek verrekenbeding in de praktijk

Het delen van de 'overgespaarde inkomsten' komt er in de praktijk op neer dat hetgeen niet geconsumeerd is danwel aan kosten van de gemeenschappelijke huishouding is opgegaan (woonlasten maken hier deel van uit) als ontstane vermogencomponent wordt gedeeld. Stel dat in enig jaar het inkomen van partner 1 € 60.000 bedraagt, partner 2 geen inkomsten heeft en de kosten van de huishouding in dat jaar € 30.000 bedragen dan is er € 30.000 aan overgespaarde inkomsten. Door het periodiek verrekenbeding uit te voeren ontstaat een situatie dat zowel partner 1 als partner 2 € 15.000 op de persoonlijke bankrekening krijgt bijgeschreven.

 

In onze praktijk van financiële planning en mediation komt het voor dat echtelieden op papier deze afspraak hebben gemaakt, maar in de praktijk hieraan geen uitvoering hebben gegeven. Hoe wordt hier dan uitvoering aan gegeven?

 

Voor de praktijk van de financiële planning betekent dit dat een zo goed als mogelijke inventarisatie gemaakt wordt van hetgeen men nog zou moeten verrekenen. Dit wordt goed geadministreerd en in een schriftelijke akte tussen de echtelieden vastgelegd. Verrekening vindt vervolgens plaats om nadien jaarlijks nadien af te rekenen. Deze jaarlijkse verrekening volgt op het doen van de jaarlijkse aangifte van inkomstenbelasting. Smit Vernooij c.s. biedt in combinatie met de jaarlijkse aangifte ook de mogelijkheid om deze uit te breiden met een verslaglegging van de periodieke verrekening.

 

Voor de praktijk van de scheidingsbemiddeling betekent dit dat gelet op wetgeving en jurisprudentie de huwelijkse voorwaarden in de meeste gevallen ter zijde worden geschoven en partijen met elkaar afrekenen als ware er een gemeenschap van goederen.

Een nieuwe wettelijke regeling

Als de wetttelijke regeling van de algehele gemeenschap van goederen gewijzigd wordt zoals het wetsvoorstel in mei 2003 is geformuleerd, hebben huwelijken die straks op deze wijze zijn voltrokken te maken met zowel een gemeenschappelijk vermogen als met een privé vermogen per persoon. Een goede administratie wordt dan al van belang nog voordat men huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt. Wanneer men zich de consequenties hiervan in praktische zin probeert te realiseren, wordt ook de zorg duidelijk ten aanzien van de voorgestelde vereenvoudigde administratieve scheiding.

 

Vermogensrechtelijke vermenging en scheiding vereist een zorgvuldige administratie. Als deze in de praktijk ontbreekt, helpen de kostbare akten niet. Wilt u zich in de praktijk niet verrekenen, zorgt u er dan voor dat u zowel in woord als in daad op een correcte wijze uitvoering geeft aan de regels die gelden voor uw huwelijk of partnerschap.

Meer weten over onze diensten in dit verband? Belt u dan met Greet Vernooij (0294-253444) of met Rik Smit (020-4825842).

 

Datum: Oktober 2005

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter