Ruzie over en mediation bij de erfenis

Het verdelen van een erfenis is lang niet altijd gemakkelijk. Behalve onbegrepen emoties kan er onbegrip zijn over wat er verdeeld en hoe er verdeeld behoort te worden. Is alles wel juist opgegeven? Hoe weet ik als erfgenaam dat er niets verzwegen wordt?

 

Een andere ouder is al eerder overleden

Omdat het wettelijk erfrecht sinds 2003 bepaalt dat kinderen bij het overlijden van de eerste ouder hun erfdeel niet kunnen opeisen, komt dit erfdeel vrij bij het overlijden van de laatste van de twee. Daarom moet goed vastgesteld worden hoe groot die erfdelen waren. Is dat eigenlijk wel gebeurd?

 

Bij het tweede overlijden moet weer blijken waaruit het vermogen bestaat. Welke bezittingen en schulden zijn er in de nalatenschap? Wat is de waarde hiervan direct na overlijden? De erfdelen die horen bij het eerste overlijden moeten hiervan afgetrokken worden, omdat ze apart moeten worden afgewikkeld. Al was het maar om te voorkomen dat er dubbel erfbelasting over deze erfdelen betaald word.

 

Beheer van het vermogen

Het komt regelmatig voor dat de langstlevende ouder de hulp inroept van een van de kinderen om de financiën goed geregeld te krijgen. In de praktijk zien wij vaak dat die ouder en dat kind een en/of rekening hebben.

Dat kan voor de andere erfgenamen een reden zijn om broer of zus te bevragen naar hoe het beheer van die bankrekening is gedaan in de jaren voorafgaand aan het overlijden. Dat voelt wellicht bezwaarlijk om te vragen, maar niets is minder waar. Was dit formeel geregeld via een volmacht, dan had dit kind ook rekening en verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beheer. Kortom het is heel normaal om elkaar goed inzicht te geven in de uitgaven en inkomsten.

En wettelijk geldt dat een erfgenaam verplicht is alle beschikbare informatie aan de andere erfgenamen te verstrekken.

 

Verzwijgen van delen van de nalatenschap

Ook kan het voorkomen dat een erfgenaam delen van de nalatenschap verzwijgt en zo buiten de verdeling houdt. Dan zitten we al in de sfeer van het moedwillig verzwijgen en dan zal dit als het bewezen wordt ertoe leiden dat deze erfgenaam zijn aandeel in het verzwegen vermogen kwijtraakt.

 

Mediation

Een erfgenaam moet er alles aan doen om informatie te verzamelen en in onderling overleg proberen tot een verdeling te komen. Lukt dat niet dan kunnen wij in onze rol als mediator uitkomst bieden. Want los van het juridische vraagstuk kunnen er meer persoonlijke redenen zijn waarom een verdeling niet goed lukt.

Onze expertise als executeur gebruiken we om u tijdens de mediation praktische handvatten aan te reiken waarmee u informatie over de nalatenschap kunt verzamelen. Maar u kunt ons ook voorzien van een volmacht zodat wij die informatie kunnen opvragen. Uiteindelijk moet het doel zijn om de nalatenschap op een juiste wijze onder u te verdelen. En dat blijkt in de praktijk vaak een ruimer begrip te zijn dan een strikt juridische uitleg.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter