Financiële tips en wetswijzigingen in 2012

Een goede financiële planning begint met een goede budgettering. Daarbij horen ook zaken als kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag. Per 2012 lopen enkele regelingen af zoals spaarloon en levensloop. Smit Vernooij c.s. houdt u graag op de hoogte van voor u belangrijke wijzigingen. Zorg dat u optimaal gebruik maakt van financiële voordelen. Meldt u daarom aan voor de nieuwsbrief van Smit Vernooij c.s.!

Spaarloon

De regeling voor spaarloon is per 1 januari 2012 vervallen. Het vrijgekomen tegoed kan in één keer worden opgenomen. Belastingvrij. Geef uw bank de opdracht 'rekening geheel leegboeken'. Daarmee verzekert u zich van een boeking inclusief de rente.

 

Levensloop en financiële planning

Maakt u gebruik van de levensloopregeling en had u op 31 december 2011 minimaal een saldo op uw levenslooprekening staan van € 3.000, dan heeft u de volgende opties:

 • U maakt gebruik van de overgangsregeling waaroor u op basis van de huidige voorwaarden van de levensloopregeling door kunt sparen tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Als u er voor kiest de levensloopregeling voort te zetten, dan kunt u geen gebruik maken van de nieuwe vitaliteitsregeling.
 • In 2013 kunt u het tegoed, zonder beperking, doorstorten naar een vitaliteitsspaarrekening. Vanaf 2014 geldt een maximumgrens van € 20.000, over het meerdere moet worden afgerekend.


Wanneer u minder dan € 3.000 aan levenslooptegoed had op 31 december 2011, dan zijn uw opties:

 • In 2012 en / of in 2013 het tegoed benutten om verlof op te nemen. Bijstorten is niet meer mogelijk.
 • Uw tegoed in 2013 doorstorten naar een vitaliteitsspaarrekening.
 • Maakt u geen gebruik van bovengenoemde opties, dan moet over het tegoed aan het einde van 2013 fiscaal worden afgerekend, waarna het tegoed vrijvalt. 

De tot 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting (max. € 201 per jaar) mag in mindering worden gebracht op de loonbelasting bij opname van het spaartegoed of bij omzetting naar de vitaliteitsregeling. Vanaf 2012 wordt er geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.


Het geblokkeerde saldo van de levensloopregeling is vrijgesteld voor de belastingheffing in box 3. 

 

Toeslagen

Mensen met een laag inkomen kunnen van de overheid een bijdrage krijgen in de kosten van de huur, de kinderen of de zorgverzekering. In 2012 zijn deze toeslagen als volgt veranderd.

 • Huurtoeslag
  Bij een huur boven € 366,37, krijgt de huurder minder huurtoeslag.
 • Kinderopvangtoeslag
  De kinderopvangtoeslag wordt lager. Vanaf 2012 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat ouders werken.
 • Kindgebonden budget
  Het kindgebonden budget voor mensen met 1 of 2 kinderen heeft, gaat iets omhoog. Voor het 1e kind maximaal € 1.017 per jaar. Voor het 2e kind maximaal € 461 per jaar. Hoeveel het precies is, hangt af van het gezinsinkomen.
 • Zorgtoeslag
  De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd. Alleenstaanden krijgen geen zorgtoeslag meer als het inkomen hoger is dan € 35.059. Voor partners is dat € 51.691.

 

Vakantiedagen

Werknemers moeten er in het nieuwe jaar rekening mee houden dat ze hun vakantiedagen sneller moeten opmaken. De wettelijke vervaldatum gaat per 1 januari namelijk terug van vijf jaar naar zes maanden, gerekend vanaf het einde van het betreffende jaar. Behalve als het in de cao anders is afgesproken.

Ook de situatie voor langdurig zieke werknemers verandert, maar voor hen wordt het juist gunstiger. Want tot nu toe bouwden ze alleen vakantierechten op over de laatste zes maanden van hun ziekte. Vanaf 1 januari hebben ze recht op de wettelijke vakantiedagen over de gehele periode.

 

Echtscheiding

Enkele belangrijke regels bij een echtscheiding worden aangepast. Het gaat met name om de manier waarop naar vorderingen wordt gekeken. Als het geld van één van de partners is, maar gebruikt wordt voor gezamenlijke uitgaven - bijvoorbeeld een huis - dan krijgt de partner bij een scheiding voortaan niet alleen het basisbedrag terug, maar ook zijn of haar deel van een eventuele waardeverandering.

Daarnaast verandert per 1 januari de peildatum voor de bepaling van de omvang en de waarde van gemeenschappelijke bezittingen. Omdat scheidingen vaak lang duren, kan er tussen het aanvragen en uitspreken ervan nog van alles gebeuren waardoor de omvang en / of waarde van een algehele gemeenschap van goederen verandert. Daarom geldt voortaan de datum waarop het verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank is gedaan als de officiële peildatum.

 

Fiscaal partnerbegrip uitgebreid

Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van één van u op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven? Dan wordt u per 1 januari 2012 als fiscale partner aangemerkt.

Indien u kunt aantonen dat u op zakelijke basis een deel van de woning huurt van de ander, wordt u niet als fiscale partner aangemerkt!

 

Schaf vóór 1 juli 2012 een zuinige leaseauto aan

Per 1 juli 2012 wordt de bijtelling voor zuinige auto’s gewijzigd. De aan de bijtelling gekoppelde CO2-waarden worden verder aangescherpt. Kort samengevat zijn er twee mogelijke situaties:

 1. U schaft vóór 1 juli 2012 een zuinige auto aan. In dit geval blijft u profiteren van de lage bijtelling van 14% of 20% indien de auto vóór 1 juli voor het eerst op naam is gesteld en onafgebroken vóór en vanaf 1 juli 2012 ter beschikking staat. Zolang de auto maar niet van eigenaar verandert dan wel aan dezelfde persoon ter beschikking blijft staan, blijft de lage bijtelling van toepassing.
 2. U schaft na 1 juli 2012 een zuinige auto aan. In deze situatie kunt u gedurende 60 maanden profiteren van de lage bijtelling. Na de periode van 60 maanden geldt voor u het bijtellingspercentage volgens de criteria die op dat moment zullen gelden.

 

Overdrachtsbelasting verlaagd

Met ingang van 15 juni 2011 kon u profiteren van het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning. De overdrachtsbelasting voor woningen blijft tot 1 juli 2012 verlaagd. U betaalt tot deze datum 2% overdrachtsbelasting.

 

Heffingsrente wordt belastingrente

Er komt een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente bij belastingaanslagen. Heffingsrente heet dan belastingrente. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend, vangt straks aan op de eerste dag van de zevende maand (meestal 1 juli) na afloop van het belastingjaar. Nu wordt nog standaardheffingsrente gerekend vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar. De nieuwe renteregeling gaat gelden voor aanslagen inkomstenbelasting 2012 en aanslagen vennootschapsbelasting voor boekjaren die aanvangen op 1 januari 2012 of later.

Belastingrente zal onder de nieuwe regeling alleen worden vergoed als de belastingdienst na indiening van een verzoek of aangifte meer dan dertien weken doet over het opleggen van een aanslag.

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter