Spaarloon of levensloopregeling

Met de komst van de levensloopregeling is de keuze ontstaan tussen deelname aan deze regeling, aan de spaarloonregeling of aan gewoon Box 3 sparen. Welk spaarvarken levert meer op?

Allereerst nemen we voor u de spaarloonregeling onder de loep zoals deze vanaf 2006 zal gelden. Voor dit artikel werken we echter nog wel met het voor 2005 gemaximeerde bedrag van € 613 per jaar wat u vrij van loonbelasting onder deze regeling mag sparen op een geblokkeerde rekening die ten minste 4 jaar geblokkeerd dient te zijn. Houdt u vooral deze ten minste even in de gaten want daar liggen mogelijkheden voor creativiteit.

Wat mag u ook al weer doen met uw spaarloon? Het nieuwe artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964 zegt daarover dat u het geblokkeerde saldo vrij van loonbelasting mag opnemen voor:

  • De verwerving van uw eigen woning als hoofdverblijf
  • De aankoop van effecten
  • De voldoening van premies voor lijfrenten conform de Wet inkomstenbelasting 2001
  • De voldoening van premies voor een levensverzekering waarbij een kapitaalsuitkering is verzekerd
  • De voldoening van vrijwillige bijdragen van een werknemer ingevolge een pensioenregeling
  • De start van een voor eigen rekening gedreven onderneming
  • De opname van verlof
  • De financiering van scholingsuitgaven voor uzelf of voor uw partner
  • De financiering van kinderopvang

 

Je zou het bijna vergeten maar de toepassingsmogelijkheden van het saldo op een spaarloonregeling zijn omvangrijk en bieden op meerdere momenten in uw leven interessante mogelijkheden. Wat ons een leuke combinatie lijkt van beide regelingen is het volgende. Stel u heeft reeds deelgenomen aan een prepensioenregeling. Het saldo hiervan mag u afkopen en omzetten naar een levensloopsaldo. U spaart nadien via de levensloopregeling totdat u het maximum bereikt. Het in september van dit jaar gedeblokkeerde saldo van uw spaarloon brengt u opnieuw onder de blokkering. En nu niet ten minste voor 4 jaar maar voor een periode tot om en nabij uw beoogde pensioendatum. Te zijner tijd kunt u dan uw levensloopsaldo aanwenden voor een vervroegde pensioendatum, maar u kunt dan ook uw spaarloonsaldo plus alle aanwas van rente of koerswinsten opnemen. U heeft dit immers zo afgesproken dat de blokkering eindigt rond deze datum.

Even wat cijfermatige vergelijkingen op een rij.

U spaart uit uw bruto loon € 613 per jaar. Netto kost dit u € 356 (heffing 41,95%). Wat levert u meer op? De combinatie van spaarloon en box 3, de levensloopregeling of box 3 sparen. De combinatie is er voor die situaties dat u meer spaart dan u maximaal in de spaarloonregeling mag sparen. Box 3 sparen staat voor het sparen uit uw netto loon op een reguliere spaarrekening.

 

De verschillen in soorten spaarrekening hebben uiteraard ook consequenties voor de rentevergoeding. De berekeningen zijn gebaseerd op een rentevergoeding van 3,75% voor spaarloon en levensloop en 3% voor box 3 sparen. Na 10 jaar heeft uw box 3 sparen u een eindsaldo opgeleverd van € 4.093. Het saldo op zowel de spaarloonrekening als op de levenslooprekening bedraagt € 7.307. Op het levensloopsaldo zit echter nog een fiscale claim. Er geldt weliswaar een extra heffingskorting van € 183 per jaar over uw opnamen, maar uiteindelijk zal onder aftrek van deze fiscale claim het levensloopsaldo uitkomen op € 6.623. De spaarloonregeling heeft u derhalve het meeste opgeleverd. Hier past natuurlijk nog wel een opmerking bij. Wat u in het 10e jaar spaart moet u natuurlijk nog wel tenminste 4 jaar geblokkeerd laten staan, tenzij u het aanwendt voor één van de toegestane deblokkeringstoepassingen.

 

Bij een inleg van € 1.200 per jaar ziet de vergelijking er als volgt uit. De combinatie betekent dat u het verschil tussen deze inleg en het maximum voor de spaarloonregeling ná aftrek van de heffing inlegt als box 3 sparen. Dit gaat in dit voorbeeld om een bedrag van € 341. De totale netto kosten van de deelname komen uit op € 697. Dit is ook het bedrag waarmee we vergelijken voor de variant box 3 sparen. Voor de levensloopregeling wordt € 1.200 ingelegd vanuit uw bruto loon. Netto kosten wederom € 697.

Na 10 jaar bedraagt het eindsaldo op de combi spaarloon en box 3 € 11.227, bedraagt het levensloopsaldo onder aftrek van de fiscale claim € 11.213 en bedraagt de box 3 variant € 8.013. De combi wint met een nipte voorsprong.

 

Bij een inleg van € 1.800 per jaar (€ 150,00 per maand uit uw bruto loon) levert de combi na 10 jaar € 15.233 op, levert de levensloopregeling € 15.561 op en levert de box 3 variant € 12.020 op. Mijn conclusie is dat de spaarloonregeling nog zo gek niet is. Cijfermatig zijn de uitkomsten goed en ook de toepassingsmogelijkheden zijn goed inpasbaar bezien vanuit het persoonlijk verloop van uw leven.

De rekensommen in één overzicht

Inleg per jaar
Combi
Levensloop
Box 3 sparen
613
7.307
6.623
4.093
1.200
11.227
11.213
8.013
1.500
15.233
15.561
12.020

Budgetvisie

Tot slot vestigen wij uw aandacht op de budgettaire randvoorwaarden voor sparen in dergelijke regelingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert een doorlopend budgetonderzoek uit onder huishoudens. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) gebruikt deze bron voor haar zogenaamde referentiebudgetten en voorbeeldbegrotingen. Uit deze voorbeeldbegrotingen kun je exact distilleren wanneer er sprake is van een overschot als verschil tussen inkomen en uitgaven op maandbasis. In onderstaande tabel onderverdeeld naar soorten huishouden vindt u het minimaal netto maandinkomen alvorens er sprake is van een overschot en dus sprake is van een budgettaire ruimte om gebruik te kunnen maken van een van de spaarregelingen.

Soort huishouden
Minimaal netto maandloon
Een volwassene
1.750
Een volwassene en twee kinderen
3.000
Een volwassene en drie kinderen
3.500
Twee volwassenen
2.500
Twee volwassenen en een kind
3.000
Twee volwassenen en twee kinderen
3.500
Twee volwassenen en drie kinderen
3.750

Alle bedragen luiden in Euro 

 

Dat kinderen veel geld kosten dat was bekend. Of de levensloopregeling zijn doel bereikt, mensen in staat stellen in het spitsuur van hun leven met verlof te kunnen, is dan ook nog maar de vraag. Het zal in de praktijk voor een groot deel afhangen van wat er op CAO niveau aan afspraken ontstaat. Bijdragen van de werkgever zijn van wezenlijk belang om verlof voor de lagere inkomens mogelijk te maken. 
Voor de hogere inkomens en voor de directeur grootaandeelhouder bieden de genoemde spaarregelingen mogelijkheden vanwege de aanwezige budgettaire ruimte. Kansen te over voor maatwerk. Dit laatste veronderstelt echter wel dat de adviseur een goed beeld moet hebben van de gehele financiële situatie van de klant. Dames en heren directeuren grootaandeelhouders denkt u in dit verband nog even aan de tijdige aanpassing van uw pensioenbrief? Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en de fiscus is volgend jaar onverbiddelijk als uw pensioen niet aan de nieuwe wetgeving voldoet!

 

Datum: November 2005

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter