Over boterbriefjes en kleine letterjes

De titel refereert aan een moment van geluk. Twee mensen geven elkaar het ja-woord. Helaas eindigt 1 op de 3 huwelijken in een scheiding. Dan bepalen de huwelijkse voorwaarden ineens heel veel zaken. Zeker na invoering van de wet regels verrekenbedingen.

Verrekenbedingen

Tussen echtelieden en partners is het mogelijk, eerlijk gezegd aan te bevelen, om afspraken te maken omtrent de bijdrage in de kosten van de huishouding en de verrekening van de inkomsten die overblijven. Dat kan een afspraak zijn die toeziet op jaarlijkse verrekening of een verrekening wanneer het huwelijk of de samenleving eindigt.

Bij een scheiding kan aan de orde komen dat er niet jaarlijks is verrekend tussen de partners. Op zo'n moment komen de huwelijkse voorwaarden op tafel. Als daar de verrekening in is vermeld, is dat veelal de aanleiding tot een geschil.

Praktijkvoorbeeld

De wetgever heeft dit ingezien en treedt middels haar wetgeving regelend op. Dat dit dringend noodzakelijk was, blijkt wel in de volgende situatie. Een ondernemer met zijn onderneming in de BV-vorm is als het ware de regisseur van zijn eigen salaris. Diezelfde directeur heeft dan ook de mogelijkheid om zijn loon te manipuleren. Door een bescheiden loon aan de BV te onttrekken en af te zien van winstuitkeringen (dividend) worden als het ware de overwinsten opgepot binnen de BV. Zouden deze winsten wel uitgekeerd worden, dan zou er in het geval van een periodiek (=jaarlijks) verrekenbeding wel sprake zijn van inkomsten die overblijven. Dit overschot dient dan jaarlijks te worden gedeeld.

Bij scheiding heeft de wetgever onder meer het volgende bepaald (art. 141 Burgerlijk wetboek): "lid 4. Indien een echtgenoot in overwegende mate bij machte is te bepalen dat de winsten van een niet op zijn eigen naam uitgeoefende onderneming hem rechtstreeks of middellijk ten goede komen, en een verrekenbeding is overeengekomen dat ook ondernemingswinsten omvat, worden de niet uitgekeerde winsten uit zodanige onderneming, voor zover in het maatschappelijk verkeer als redelijk beschouwd, eveneens in aanmerking genomen bij de vaststelling van de verrekenplicht van die echtgenoot, onverminderd het eerste lid." En in lid 5 staat: "Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing, indien een echtgenoot op eigen naam een onderneming uitoefent."

Conclusie

Staat u aan de vooravond van een huwelijk of partnerschap laat u dan goed adviseren door uw notaris of door ons. Dient een scheiding zich aan dan biedt gespecialiseerd advies en mediation (scheidingsbemiddeling) een goede basis om tot een billijke verdeling te komen.

 

Datum: Augustus 2004

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter