De mantelzorger met bijbedoelingen

Het aanstellen van een executeur of levensexecuteur vraagt goede overwegingen. Niet in de laatste plaats omdat deze persoon zich moet kunnen verantwoorden voor het gevoerde beleid. Waaronder de financiën. Dit stelt hoge eisen aan de administratie. Zodat je achteraf kunt voorkomen, dat het beeld van de uitgaven een schijn van verrijking oplevert. Want onterfden, blijken daar in de praktijk erg op gespitst te zijn.

 

Verdachte pinopnames

In oktober 2019 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak (ECLI:NL:GHARL:2019:7999) in een geschil waarin onterfde kinderen meenden dat hun broer zichzelf zou hebben verrijkt. De onterfde kinderen werden in het gelijk gesteld, zodat er een ‘bedrag te vorderen’ ontstond op hun broer. Hoe dit gerechtshof deze zaak behandelde, kunt u lezen door op het uitspraaknummer te klikken.

 

Legitimaire massa

Onterfde kinderen hebben ondanks dat zij onterfd zijn nog wel een wettelijk recht. Namelijk een recht op de helft van de erfenis, die zij volgens het wettelijk erfrecht zouden hebben ontvangen als zij niet onterfd waren. Dit zogenoemde ‘legitieme portie’ wordt afgeleid van een specifieke berekeningswijze van de nalatenschap; de legitimaire massa.

 

Administratie executeur

Het voeren van een goede en juiste (kloppende) administratie is onderdeel van het takenpakket van de executeur. Ook de levensexecuteur, degene die gevolmachtigd is te handelen namens de volmachtgever, dient goed administratie te houden.

Het spreekt allemaal voor zich. Een executeur is integer, handelt prudent en administreert zorgvuldig.

 

Executeur huur expertise in

Kennis van zaken kan de executeur inhuren. Dat kan op administratief gebied, maar dat kan ook op financieel of fiscaal gebied. Wij zijn graag beschikbaar om u in uw rol als executeur of levensexecuteur bij te staan. Als een onafhankelijke derde. Dat maakt het afleggen van rekening en verantwoording ook nog eens een stuk professioneler. En dat laatste is in het belang van alle verwanten die het aangaat.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter