Een andere toekomst voor de DGA

Ruim 160.000 pensioenaanspraken zullen als gevolg van de wetswijziging die directeuren grootaandeelhouders (DGA) treft worden aangepast in de periode 1 juli 2017 tot 1 januari 2020. Deze wet die we voor het gemak de Wet Uitfasering noemen biedt de DGA fiscaal aantrekkelijke manieren om de pensioenaanspraken af te wikkelen.

De gevolgen echter reiken veel verder dan de fiscaliteit. Er is met recht sprake van een andere toekomst.

 

Pensioen in eigen beheer

Tot 1 juli 2017 was het toegestaan om pensioenaanspraken op te bouwen in een eigen BV. In de dagelijkse praktijk heeft dit - anders dan het gemak om deze aanspraken niet onder te hoeven brengen bij een verzekeraar - ook geleid tot specifieke problemen. Bij echtscheiding bijvoorbeeld kon de ex-echtgenote eisen dat haar rechten wel ondergebracht werden bij een verzekeraar. Ook leidde de verplichting van de BV om gelden aan te houden voor de pensioenaanspraken tot een dividendklem. Winstoverschotten konden niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) als gevolg van deze verplichting. Kortom er was niet alleen sprake van gemak. Pensioen in eigen beheer bood niet alleen financiële voordelen. Er zijn behoorlijke risico's aan verbonden.

 

Een andere toekomst

Ondanks deze risico's was het vooruitzicht van de DGA die veertig jaar lang keurig pensioen opbouwt in de BV, dat er een aanzienlijk vermogen kon worden gereserveerd om later van te pensioneren. Aan dat vooruitzicht komt door de Wet Uitfasering abrupt een einde.

Verschil vermogensopbouw voor pensioen

Grafiek vermogensopbouw Pensioen in Eigen Beheer (PEB) versus Oudedagsverplichting (ODV) versus Afkoop

 

De DGA en zijn / haar partner zullen zich af moeten vragen hoe zij anders dan voorheen (blauwe lijn) hun vermogen dat diende voor een pensioen zullen gaan opbouwen. Afkoop (oranje lijn) breekt de opbouw af en brengt de keuze met zich mee waar het vermogen voor een pensioen dan wel kan worden opgebouwd. Dat kan in privé, maar dat kan ook in de BV. Fiscaliteit en rendement zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen om tot een keuze te komen.

Kiest men voor de omzetting van het PEB in een ODV, de nieuwe spaarvariant ten behoeve van een twintig jarige uitkering vanaf de 'pensioendatum' dan toont deze grijze lijn in de grafiek dat van substantiële vermogensvorming geen sprake is. 

 

Compensatie partner DGA

Behalve de vraag op welke wijze voldoende toekomstig vermogen kan worden gevormd, dient er ook aandacht te zijn voor de vraag welke rechten er verloren raken als gevolg van het eindigen van de opbouw van het pensioen in eigen beheer. Die vraag is vooral juridisch van aard. De problematiek is complex. Het verlies van pensioenrechten gaat gepaard met het ontstaan van andere rechten; een afkoopbedrag, een oudedagsverplichting of een premievrije pensioenaanspraak. Het specifieke huwelijksgoederenregime dat tussen de DGA en de partner aan de orde is, bepaalt in welke mate er gecompenseerd dient te worden. Als laatste is de vraag aan de orde op welke wijze de compensatie vorm kan worden gegeven.

 

Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

De Wet Uitfasering biedt fiscaal vriendelijke oplossingen om het pensioen in eigen beheer anders in te richten. Voor de faciliteiten kunnen de DGA en de partner alleen maar erkentelijk zijn. Tegelijkertijd zullen zij zich opnieuw moeten bezinnen over pensioen als vermogensvraagstuk als geheel. Dat vraagt bovenal een visie op beleggen.

 

Naar ons oordeel is er alle reden voor de DGA en zijn partner zich te laten begeleiden door een bekwaam financieel planner. Vermogensplanning is bij uitstek het terrein dat de financieel planner zich meester heeft gemaakt. En zeg nou zelf, als een andere toekomst zich aandient, is de juiste leermeester geen overbodige luxe.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter