Pensioenkapitaal. Knippen of Skippen

De verantwoordelijke Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worstelt al tijden met een lastig vraagstuk: “Hoe verbeter je de pensioenregelingen die de premie als uitgangspunt van de regeling neemt?” Er is inmiddels een wetsvoorstel onder de naam “Wet variabele pensioenuitkering” in voorbereiding. Deskundigen laten in de pers weten dat de uitgewerkte voorstellen te complex zijn om uit te voeren. Gelukkig hoeven mensen die nu een pensioen moeten aankopen niet te wachten tot die bezwaren van tafel zijn. Per 8 juli is een maatregel van kracht voor iedereen waarvan het pensioen ingaat voor 01-01-2017.

 

Pensioenknip

Er is sprake van een tijdelijke regeling, die erin voorziet het pensioenkapitaal op te knippen. Vandaar de naam pensioenknip. Het werkt als volgt.

Deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst mogen een tijdelijke pensioenuitkering aankopen van twee jaar om pas daarna een levenslange uitkering aan te kopen. Hun voordeel zou erin moeten liggen, dat de rente, die bepalend is voor de hoogte van het aangekochte pensioen, over twee jaar hoger is dan wat de rente momenteel is. Maar dat zou ook wel eens omgekeerd kunnen zijn ook al is de rentestand nu historisch laag. Bovendien betekent twee keer pensioenaankopen ook twee keer kosten. Tot slot wordt gedurende deze twee jaar van uitstel nog belegd met uw pensioenreserve. Het beleggingsrisico is een lager kapitaal dan wat er thans wordt belegd.

Risicobereidheid

Of de pensioenknip voor u het juiste hulpmiddel is om u van een beter pensioen te verzekeren, hangt af van uw bereidheid en mogelijkheden de hieraan verbonden risico’s te dragen. Niet de kans op het rendement maar de risicobereidheid moet leidend zijn bij uw keuze.

Inflatie

En nu we het toch over rente hebben, wijzen wij u er graag op dat inflatie uw koopkracht doet dalen. Daarom is het belangrijk na te gaan hoe u uw koopkracht op peil kunt houden. Pensioen, rentestand, inflatie en beleggingsbeleid. Het hoort allemaal bij elkaar als ingrediënten van een financieel plan.

Pensioenknip en uw recht

Uitvoerders moeten meewerken aan het uitvoeren van de pensioenknip als een deelnemer daarom vraagt. Dit recht van de deelnemer is verankerd in de Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter