Optimaliseer uw pensioen

De wetgever trekt een dikke streep door alle pensioenplannen die tot doel hebben vóór uw 65ste te stoppen met werken. Hoog tijd om snel uw huidige pensioenregeling eens kritisch onder de loep te nemen. Lees de nieuwe regels en optimalisatietips!

 

Onlangs meldde zich bij onze praktijk een ambitieus jong echtpaar vanwege hun plannen zich in Zuid Europa te vestigen. 'U heeft toch vast ook wel eens op de televisie zo'n programma gezien van een stel dat een oud pand opknapt tot een pension om zo de kost te verdienen en de stress te ontvluchten?" "Jazeker", vertrouwden wij hen toe, "Je komt daar echt in een totaal andere wereld terecht".Het gevoel in een totaal andere wereld terecht te komen, geldt ook voor de pensioentoezegging van de topverdieners en directeuren grootaandeelhouders. Pensioenplannen die tot doel hebben vóór uw 65ste te stoppen met werken, worden niet meer geaccepteerd. Als u dat wel wenst, heeft u er belang bij uw pensioenregeling aan te passen.

Nieuwe pensioenregels per 2006

Om de optimalisatietips beter te kunnen plaatsen, schetsen wij u de achtergrond waartegen u de noodzaak van aanpassing van uw pensioenregeling dient te spiegelen. De gedachte dat u een pensioenregeling kunt toezeggen die inhoudt dat de pensioendatum voor uw 65ste ligt, is passé. Een dergelijke regeling is met ingang van 2006 fiscaal niet langer toegestaan. De belastingdienst beboet u als er sprake is van een pensioenregeling die niet voldoet aan de nieuwe vereisten. In 2006 is dit nog een milde boete. U betaalt dan 52% eindheffing over het verschil tussen de bestaande pensioenpremie en de pensioenpremie op basis van uw aangepaste regeling. In 2007 is de boete pas echt fors. Dan wordt de aanspraak (lees reserve) belast met 52% eindheffing alsof deze reserve tot het loon behoort. Het parlement dient deze overgangsregeling nog goed te keuren.

 

Wilt u toch voor uw wettelijke pensioendatum van 65 jaar stoppen, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 1. Het pensioen wat u bereikt op uw 65ste mag u uitsmeren over meerdere jaren. Dit betekent dat u weliswaar de mogelijkheid heeft om voor uw 65ste te stoppen, maar dat hetgeen u aan pensioenrecht opbouwt, verdeeld dient te worden over meerdere jaren. Daardoor zakt uw jaarlijks pensioen. Als indicatie kunt u aanhouden dat voor ieder jaar dat u eerder stopt het pensioeninkomen ongeveer 7% per jaar daalt. Dit is een zeer grove indicatie. Hoe een en ander voor u persoonlijk uitwerkt, dient dan ook altijd berekend te worden om hieraan verantwoorde conclusies te verbinden.
 2. Heeft u reeds rechten opgebouwd in de vorm van een overbruggingspensioen of lijfrente, dan mag u het deel wat ontstaat per 31-12-2005 gebruiken voor een overbrugging tot uw 65ste. Het oude recht blijft als het ware gewaarborgd. Dit zal echter als gevolg van een beperkte opbouw leiden tot een onvolledig inkomen. Deze optie leent zich ervoor om te combineren met de mogelijkheid van deeltijdpensioen dan wel met de mogelijkheid van beschikbaar netto vermogen waarop u inteert tijdens de overbrugging.
 3. Tegelijkertijd met de nieuwe pensioenwetgeving doet de levensloopregeling haar intrede. Voor topverdieners en directeuren grootaandeelhouders kan het budgettair op te brengen zijn jaarlijks 12% van het salaris in te leggen als levensloopsaldo. Heeft u op uw 62ste 210% van uw bruto jaarinkomen op deze wijze bijeen gespaard, dan mag u dit saldo aanwenden als loon. Aldus ontstaat een regeling die u voorziet in een inkomen ter grootte van 70% van uw bruto jaarinkomen. Houdt u er rekening mee dat u in deze situatie nog niet het belastingtarief geniet wat geldt vanaf 65 jaar. Om besteedbaar hetzelfde inkomen te genieten tijdens deze overbrugging als tijdens uw pensioen dient u over een reserve te beschikken die u voorziet in het verschil in belastingdruk. Kennis van zaken van pensioenwetgeving, levensloopregeling, fiscale wetgeving en inzicht in vermogensbestanddelen waaronder optie- of aandelenregelingen is van groot belang.
 4. Tot slot kunt u beschikbare vermogensbestanddelen waaronder de hiervoor genoemden altijd gebruiken om voor uw 65ste te stoppen met werken. Voor ieder jaar dat u volledig gestopt bent, is de consequentie dat er in dat jaar ook geen pensioen meer wordt opgebouwd. Pensioenopbouw is immers een directe resultante van een arbeidsovereenkomst.

Optimalisatietips

 • Het is toegestaan om pensioenrechten die betrekking hebben op de periode voor 01-06-1999 op te bouwen tegen een 2,33% van de pensioengrondslag. Na deze datum zakt dit maximale percentage naar 2,0%. Genoemde percentages hebben betrekking op een zogenaamde eindloonregeling. De opgebouwde aanspraken volgens dit oude regime worden eenmalig op de laatste dag van het oude regime vastgesteld en ondergaan in de loop van de tijd geen wijziging.
 • Het deel van uw jaarinkomen waarover u pensioenrechten opbouwt kan wellicht geoptimaliseerd worden. Heeft u nog geen 13e maand, dan kunt u deze vastleggen in uw arbeidsovereenkomst en via uw pensioenregeling deze component benoemen tot het pensioengevend salaris. Dit kan ook voor een structurele tantième.
 • Voeg aan uw pensioenregeling de mogelijkheid van uitruil van nabestaandenpensioen naar meer ouderdomspensioen toe. Het overlijden van de partner van de werknemer die pensioen opbouwt tijdens die pensioenopbouw leidt niet tot een nabestaandenuitkering. De levenskans van deze partner is echter wel medebepalend geweest voor de prijs per € 1.000 ouderdomspensioen op de pensioenleeftijd. Die prijs is nu eenmaal hoger dan de prijs voor € 1.000 ouderdomspensioen van een alleenstaande. Door de uitruiloptie toe te voegen, kunt u bij overlijden van uw partner vlak voor uw pensioendatum de 'overwaarde' op de pensioendatum uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. De uitruil moet uiterlijk op de pensioeningangsdatum of -leeftijd plaatsvinden. De pensioenaanspraken zullen actuarieel worden herrekend.
 • Deze optie van uitruil kunt u ook benutten in de situatie dat uw partner over een zodanig eigen inkomen of vermogen beschikt dat er geen behoefte is aan nabestaandenpensioen wat ingaat als de pensioengerechtigde overlijdt na ingang van de pensioendatum. Hier dienen nalatenschapsplanning en pensioenplanning hand in hand te gaan. Voor deze uitruil is toestemming van de echtgeno(o)t(e) vereist op grond van artikel 8c Pensioen- en spaarfondsenwet. Het verdient aanbeveling ook niet-gehuwde (niet-geregistreerde) partners te laten tekenen voor de uitruil.
 • Demotie staat voor het teruggetreden naar een lager gekwalificeerde functie met een lager salaris. In het geval er sprake is van een eindloonregeling leidt deze salarisverlaging tot een pensioenverlaging. Duurt de demotieperiode niet langer dan 10 jaar voorafgaand aan de pensioenleeftijd, dan is het fiscaal toegestaan dat de pensioenopbouw wordt gecontinueerd op basis van het pensioengevend salaris voorafgaande aan de demotie.
 • Als voorlaatste tip voor de optimalisatie van uw pensioenregeling heeft u wellicht mogelijkheden om het aantal dienstjaren waarover u pensioen opbouwt uit te breiden. Onder deze dienstjaren vallen ook de periode van ouderschapsverlof, sabbatical years, wachttijd, studieverlof en periodes na onvrijwillig ontslag voor zover een loongerelateerde uitkering werd ontvangen. Hierbij past wel een waarschuwing. Voor de loonbelasting kan er uit dien hoofde sprake zijn van een erkende pensioenregeling, maar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan dit tot een onzakelijke last of een uitdeling leiden.
 • De laatste tip is deze optimalisatiemogelijkheden te benutten voor 2006. Op deze wijze heeft u ook uw overbruggingspensioen geoptimaliseerd.

Wellicht bent u bij het lezen van dit artikel begrippen tegengekomen waarvan u de betekenis niet of niet volledig kunt overzien. Daarvoor bieden wij u onze oprechte excuses aan. Pensioenadvies kent een specifiek jargon. Het komt de leesbaarheid niet ten goede om ieder begrip telkens toe te lichten. Dat dit ten koste gaat van de minder ingewijden is een bewuste keuze. Net zo goed als dat het een bewuste keuze zou moeten zijn deze materie met ons te bespreken.

 

De wetgever stelt u voor het voldongen feit uw pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe regels. Wanneer u ons dit jaar nog consulteert, heeft u kans om bestaande mogelijkheden nog te benutten.

 

Datum: December 2005

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter