Pensioensignaalbrief Een product van Smit Vernooij c.s.

Sinds 16 oktober 1990 wordt het Nederlandse landschap van pensioenen en levensverzekeringen gekenmerkt door een flink aantal fiscale wijzigingen. Deze wijzigingen betroffen vooral beperkingen van fiscale aard. Dan weer was de fiscale aftrek onderdeel van wijziging. Een andere keer betrof het beperkingen van belaste- en onbelaste uitkeringen. De wijzigingen die zich nu aankondigen, kleuren de seinen diep rood.

 

Zoals de AOW op 31 mei 1956 haar intrede deed en voor iedereen een ouderdomspensioen bood, zo zal de Wet aanpassing vut/prepensioen en introductie levensloopregeling die op 1 januari 2006 in werking treedt voor iedereen consequenties hebben. U leest het goed. Voor IEDEREEN!

 

Deze wet grijpt letterlijk in de levensloop van mensen in. Dit spitst zich met name toe op de datum waarop de Nederlander straks met pensioen mag. Een beperking van een fiscale aftrek blijft lastig te verteren, maar verandert aan het dagelijks leven van mensen concreet niets. De VUT en het prepensioen afschaffen plus een streep trekken door alle toekomstige rechten van individuele regelingen die mensen in de laatste 25 jaar voor zichzelf gemaakt hebben is van een geheel andere orde. De hoofdregel wordt simpelweg dat pensioneren is toegestaan vanaf de 65-jarige leeftijd. Wie eerder gebruik wenst te maken van zijn opgebouwd recht, mag rekenen op een flinke financiële sanctie. Aldus wenst de wetgever een deelname aan het arbeidsproces af te dwingen.

De wijzigingen

Onder de huidige wetgeving voor pensioenen, lijfrenten, stamrechten en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule bestaan mogelijkheden om het opgebouwde kapitaal binnen de grenzen van de wet naar keuze aan te wenden. Dit kan in de vorm van een levenslange oudedagslijfrente of ouderdomspensioen, maar men mag er ook voor kiezen geheel of ten dele gebruik te maken van een overbruggingslijfrente of pensioen, dan wel van een tijdelijke oudedagslijfrente of pensioen. De daadwerkelijke inkoop kan bepaald worden door de omstandigheden rondom de gewenste pensioendatum.

Een overgangsrecht dient ervoor te zorgen dat deze rechten gewaarborgd blijven. Dat vraagt redactionele en soms actuariële aanpassingen aan bestaande regelingen. Voor het opbouwen van fiscaal toegestane pensioenvoorzieningen volgens het nieuwe recht gelden ook specifieke bepalingen. Ook dit betekent dat bestaande regelingen dienen te worden aangepast. Om te voorkomen dat de naar schatting honderdduizenden lijfrentepolissen ook moeten worden aangepast, heeft staatssecretaris Wijn van Financiën besloten dat lijfrentepolissen die vóór 1 januari 2006 zijn gesloten, zonder aanpassing kunnen worden gebruikt voor overbruggingslijfrenten. Deze maatregel wordt nog nader uitgewerkt in specifieke richtlijjnen.

 

 • Adviseurs zullen om hun cliënten te kunnen garanderen dat hun 'andere' rechten op orde zijn de volgende documenten moeten controleren:
 • Zuivere lijfrenten of gerichte lijfrenten uit hoofde van een stakingswinst
 • Zuivere lijfrenten of gerichte lijfrenten uit hoofde van de (fiscale) oudedagsreserve
 • Gouden Handdruk polissen
 • Stamrechten bij de eigen onderneming bedongen
 • Stamrechten bij een aparte vennootschap (BV) bedongen
 • Verzekerde VUT en overbruggingspensioenen
 • VUT en overbruggingspensioenen verzekerd bij een eigen pensioenlichaam
 • Lijfrentestichtingen
 • Pensioenbrieven van directeuren groot aandeelhouders
 • Pensioenen verzekerd bij de eigen onderneming of bij een eigen pensioenlichaam
 • Verzekerde oudedagspensioenen

Onze adviesdiensten

Als adviseur hebben wij ons logistiek voorbereid op de ingrijpende werking van deze wetswijzigingen. Onze eerste fase is reeds gestart voor onze eigen cliënten. Onze zakenrelaties zoals accountants en fiscalisten worden door ons geïnformeerd. De fase van de inventarisatie geschiedt op basis van een speciaal ontwikkeld produkt, de PensioenSignaalbrief ©. Deze schriftelijke rapportage biedt een helder overzicht van alle opgebouwde regelingen voorzien van signalen ten aanzien van de nieuwe wetgeving. Zo ziet men in een oogopslag welke rechten aangepast dienen te worden en welke polissen of documenten niet behoeven te worden aangepast. Hiermee wordt een maximale zekerheid geboden dat essentiële onderdelen uit een totale pensioenaanspraak tijdig worden gesignaleerd en gerepareerd. Wij adviseren iedereen ten stelligste om grondig de pensioen- en lijfrentevoorzieningen op te zoeken en ons deze documenten tijdig aan te bieden voor de fase van inventariseren en signaleren.

Wilt u een afspraak maken voor de beoordeling van uw pensioen-, stamrecht- en lijfrenteregelingen dan kunt u bellen met 020-482.58.42 (Rik Smit) of met 0294-25.34.44 (Greet Vernooij).

 

Datum: Mei 2005

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter