Deskundigenrapportages

Hoewel het woord deskundigenrapportage een begrip is in de rechtspraak vinden we dit woord niet terug in Neerlands bekendste woordenboek De Dikke Van Dale. Daar vinden we uiteraard wel de omschrijving van het woord deskundige:

  • des·kun·di·ge (de ~ (m.), ~n) : iemand die door beroep of studie in het bijzonder bevoegd is tot het beoordelen van een zaak => connaisseur, deskundoloog, expert, kenner, specialist

Het bijzondere van de positie van de deskundige is vooral de bevoegdheid tot het beoordelen van een zaak. Die bevoegdheid ontleent men aan de autoriteit die men toebedacht krijgt dan wel aan een specifieke benoeming door de rechter.

In de praktijk

In onze adviespraktijk in het niet ongebruikelijk dat wij gevraagd worden op te treden als deskundige. Veelal hebben de vraagstukken die ons dan worden voorgelegd betrekking op een eerder gegeven advies door een derde. Onze opdrachtgevers zijn advocaten, rechtbanken of de betrokkenen zelf.

 

Het beoordelen van het advies en het reconstrueren van het traject waarlangs de advisering heeft plaatsgevonden, vereist een zeer zorgvuldige werkwijze. In dergelijke situaties is vooral het schriftelijke bewijs van groot belang. Het is een proces wat veel tijd vraagt. Ook is een goede strategie van belang bij het verkrijgen van de juiste informatie.

Soorten adviezen

De zogenaamde hypotheekconstructies voeren de boventoon als het gaat om de frequentie van het aantal verzoeken tot nader onderzoek. Hierbij valt het op dat de adviseur in kwestie zijn cliënten voordelen heeft beloofd die in werkelijkheid niet waargemaakt werden. Deze vermeende voordelen kunnen te maken hebben met de fiscaliteit, met het rendement of met een combinatie van beiden. Daarnaast komen er verzoeken voor die met name gaan over het al dan niet naar behoren uitvoeren van de zorgplicht die banken en verzekeraars hebben jegens de financiële consument.

Wettelijk kader

In tegenstelling tot de effectenadvisering is het wettelijk kader rondom advisering van levensverzekeringen en hypotheken minder stringent. Dit betekent in de praktijk dat consumenten een grotere inspanning dienen te verrichten om de schuldvraag beantwoordt te krijgen. Zelfs een ombudsman levensverzekeringen ziet zich geconfronteerd met deze extra handicap. Ook kan het voorkomen dat het inzicht ontbreekt bij uw rechtsbijstandassuradeur om vast te stellen dat er sprake is van een aanrekenbaar feit jegens de adviseur of financiële instelling. In een dergelijk geval zult u in aanvang de kosten van een dergelijk onderzoek zelf moeten financieren.

Kosten en duur

De kosten en de duur van een onderzoek variëren naar gelang de complexiteit van het reconstrueren van het adviesproces. Zeker wanneer er sprake was van een verkoopproces is het van belang om de deugdelijkheid van het advies nauwgezet vast te stellen. Een onderzoek wat uiteindelijk pas na een aantal maanden kan worden afgerond, is geen uitzondering. De informatie die opgevraagd moet worden om de feiten te herleiden en vast te stellen dient bij meerdere partijen vergaard te worden. Eerst wanneer al deze feiten aanwezig zijn als ware het puzzelstukjes kan de puzzel gelegd worden en wordt het feitencomplex een geheel. Na deze fase van onderzoek kan een eventuele gerechtelijke procedure nog een jaar in beslag nemen. Zelfs na de uitspraak van een rechtbank hoeft het nog niet gedaan te zijn. De 'gedaagde' kan immers in hoger beroep gaan.

 

Desalniettemin is een deskundigenrapportage de moeite waard. Het rapport biedt u namelijk de mogelijkheid om uw tegenpartij de confronteren met de feiten en de conclusies van de deskundige. Voor een professionele partij is het dan een afweging om middels de rechtspraak de schuldvraag te laten vaststellen. In situaties waarin echter bewust sprake is van misleiding van u als financieel consument zal het een professionele partij, nadat zij geconfronteerd is met 'de bewijzen' er veel aan gelegen zijn het gerezen geschil met u te schikken. Dit laatste betekent dat u een nadere regeling treft met de adviseur of financiële instelling. Dit hoeft niet in alle gevallen te betekenen dat er sprake is van een schadeloosstelling. Ook kan het betekenen dat een financieel advies wordt herzien of een financieel produkt zoals een hypothecaire geldlening in combinatie met één of meerdere levensverzekeringen wordt aangepast aan uw wensen.

Intake

Door onze ervaring als deskundige kan het voorkomen dat wij reeds tijdens een intakegesprek vaststellen dat het advies wat onderzocht dient te worden "een oude bekende" betreft. In dat geval zullen wij u aangeven dat wij eerder een dergelijk geval hebben onderzocht. Nadere informatie omtrent zo'n oude zaak zullen wij u niet geven. Hiermee zouden wij de naam kunnen schaden van een partij of informatie verschaffen waarop de privacy wetgeving van toepassing is. Tevens zullen wij uit hoofde van de zorgvuldigheid die geëist wordt bij een dergelijk onderzoek ervoor waken al te snel de conclusie te trekken dat er sprake is van een identiek geval. Iedere zaak is een zaak apart waarbij de persoonlijke belangen steeds afzonderlijk dienen te worden vastgesteld. Zeker wanneer er sprake is van het schaden van deze belangen.

 

Mocht u na het lezen van dit artikel onze expertise in willen schakelen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan in eerste instantie uitnodigen voor een vrijblijvend intakegesprek.

 

Klik hier voor een reactie van één van onze klanten >>>

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter